Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Nowa oficjalnba strona festiwalu ZŁOTA TRĄBKA

2023-03-13

 

Zapraszamy na nową stronę festiwalową

zlotatrabka.pl
XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2023

2023-03-10

 

Zapraszamy na XIX Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
3-4 czerwca 2023 r.


Cele Festiwalu:
- integracja i pobudzenie aktywności społeczno-kulturalnej oraz doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich orkiestr dętych i pokrewnych formacji instrumentalnych,
- propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej w społeczeństwie,
- konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów,
- popularyzowanie narodowej twórczości muzycznej,
- rozwijanie współpracy międzynarodowej,
- umożliwienie współzawodnictwa i prezentacji zespołów drogą internetową.

Warunki uczestnictwa
1. W Festiwalu uczestniczyć mogą wyłącznie amatorskie orkiestry dęte i pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.), które zgłosiły swój udział na karcie zgłoszenia. Wyklucza się udział muzyków zawodowych zaangażowanych na sam Festiwal.
3. Termin nadsyłania kart zgłoszeń upływa dnia 24 marca 2023 roku.
4. Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami (zdjęcie zespołu – minimum 1,5 Mb + nagrania, link do nagrań lub na CD/DVD co najmniej dwóch utworów w wykonaniu zespołu – nie starszych niż dwa lata) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: festiwal@dk.kozy.pl.
5. Zespoły mogą uczestniczyć w konkursie estradowym, konkursie musztry orkiestrowej i/lub mażoretek, obowiązkowo uczestniczą w paradzie orkiestr i obowiązkowo w pozakonkursowych koncertach plenerowych (zespoły mogą zadeklarować swój udział tylko w pozakonkursowych koncertach festiwalowych)
6. O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w Festiwalu decyduje Rada Artystyczna Festiwalu na podstawie karty zgłoszenia i nagrań.
7. Lista zespołów zakwalifikowanych do Festiwalu (konkursy i pozakonkursowe koncerty plenerowe) będzie ogłoszona na stronie internetowej Festiwalu do dnia 7 kwietnia 2023 roku, www.zlatatrabka.pl
8. Każdy zespół zgłoszony do konkursuów zobowiązany jest do wspólnego wykonania przez połączone orkiestry Hejnału Festiwalu. Nuty zostaną wysłane przez organizatorów zakwalifikowanym zespołom pocztą e-mail na wskazany w karcie zgłoszenia adres kontaktowy.
9. W celu sprawnego przemieszczania się na koncerty, zespoły muszą dysponować własnym transportem lub transportem wynajętym przez organizatorów na koszt zespołu.
10. Wycofanie się orkiestry zakwalifikowanej do udziału w Festiwalu po dniu 14 kwietnia 2023 roku (w tym niestawienie się na estradzie) spowoduje obciążenie zgłaszającego orkiestrę ryczałtowym kosztem poniesionymi przez Organizatora w wysokości 1000 zł.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nielegalne wykonywanie muzyki (prawa autorskie) i związane z tym działania prawne.
12. Wszelkie materiały (zdjęcia promocyjne, nagrania, partytury, teksty) przekazane Organizatorowi Festiwalu przez zgłaszającego Orkiestrę do udziału w Festiwalu muszą być pozbawione wad prawnych oraz nie mogą naruszać praw osób trzecich (np. autorzy tekstów, zdjęć, nagrań audiowizualnych zgodzili się na publikację, a osoby widoczne na zdjęciach oraz nagraniach wyraziły zgodę na publikację swoich wizerunków), a ich przekazanie uznaje się za zgodę udzieloną Organizatorowi na nieodpłatne wykorzystanie tych materiałów do realizacji festiwalu i jego kolejnych edycji (w tym publikację materiałów informacyjnych i promocyjnych imprezy na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji).

Organizatorzy zapewniają:
1. Dyplom uczestnictwa dla każdego zespołu biorącego udział w Festiwalu,
2. Pokrycie kosztów zakwaterowania dla zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej powyżej 200 km – obowiązuje kolejność zgłoszeń (Uwaga! Noclegi będą dostępne po przyznaniu i przekazaniu dotacji Organizatorowi z MKiDN ).
3. Obiad:
- 3 czerwca (sobota) dla zespołów uczestniczących w konkursie estradowym,
- 4 czerwca (niedziela) dla zespołów uczestniczących w konkursie musztry orkiestrowej i mażoretek oraz koncertach festiwalowych,
4. Posiłek po koncertach plenerowych 3 czerwca,
5. Opiekuna dla zespołu podczas trwania Festiwalu.

Organizatorzy nie zapewniają:
1. Zwrotu kosztów podróży.
2. Pokrycia kosztów zakwaterowania zespołów przyjeżdżających na Festiwal z miejscowości oddalonych od Bielska-Białej mniej niż 200 km i pozostałych posiłków. 

Konkurs estradowy
Miejsce: Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej
Termin: 3 czerwca 2023 roku.
1. Laureat Grand Prix Festiwalu z 2022 roku nie może brać udziału w konkursie.
2. Zespół może wziąć udział w konkursie stacjonarnym lub online.
3. Zespół zakwalifikowany do konkursu zobowiązany jest do przesłania kompletu partytur (w formacie PDF) utworów konkursowych lub głosów dyrekcyjnych do 12 maja 2023 roku.
4. Termin nadsyłania nagrań do konkursu internetowego (link do nagrań) upływa 29 maja 2023 roku. Nagranie powinno być zrealizowane na tegoroczny Festiwal ZŁOTA TRĄBKA (nagranie z 2023 roku).
5. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
A – orkiestry dęte,
B – pokrewne formacje instrumentalne (Big Band, tzw. Dechovka, itp.)
6. Program konkursowy powinien zawierać przynajmniej jeden utwór kompozytora z kraju, z którego pochodzi zespół.
7. Utwory zgłoszone do konkursu są programem obowiązującym.
8. Czas prezentacji utworów konkursowych (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) powinien wynosić od 15 do 20 minut. Nieprzestrzeganie określonego regulaminem czasu występu spowoduje obniżenie punktacji o 3 punkty.
9. O kolejności przesłuchań w konkursie decydują Organizatorzy.
10. Orkiestry uczestniczące w konkursie stacjonarnym zobowiązane są do udziału w paradzie orkiestr oraz w koncertach plenerowych – prezentują 30 minutowy repertuar, (o miejscu i czasie tych koncertów decydują organizatorzy). Nieobecność zespołu na paradzie spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów. Nieobecność na koncertach plenerowych spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów.
11. Zespoły nagrodzone w konkursie są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.

Konkurs musztry i mażoretek
Miejsce: Kompleks Sportowo-Kulturalno-Rekreacyjny w Jasienicy.
Termin: 4 czerwca 2023 roku.
1. W konkursie mogą wziąć udział orkiestry, mażoretki, orkiestry z mażoretkami lub mażoretki z towarzyszeniem orkiestry.
2. Zespół zgłoszony do konkursu musztry orkiestrowej i mażoretek zobowiązany jest do prezentacji programu artystycznego złożonego z dwóch układów choreograficznych. Czas trwania jednego układu maksymalnie 5 minut.
3. Prezentacje odbywać się będą na boisku sportowym o wymiarach 107 m x 62 m.
4. O kolejności prezentacji konkursowych decydują Organizatorzy.
5. Zespoły nagrodzone w konkursie są zobowiązane do występu w koncercie laureatów. Nieobecność spowoduje obniżenie oceny zespołu o 5 punktów i odebranie przyznanych nagród.


Regulamin Jury:
1. Skład Jury będzie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem festiwalu.
2. Jury Konkursu estradowego oceniać będzie: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.
3. Oceny Jury są tajne.
4. Decyzje Jury są ostateczne.

Nagrody:
Grand Prix – dla orkiestry, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów w konkursie estradowym.
Złoty Dyplom – od 90 do 100 punktów.
Srebrny Dyplom – od 75 do 89 punktów.
Brązowy Dyplom – od 60 do 74 punktów.

Zdobywca Grand Prix, zwycięzca konkursu musztry i możoretek oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani Złotymi Dyplomami otrzymują nagrody pieniężne.
Laureaci konkursu internetowego nie otrzymują nagród finansowych.

Wyróżnienia:
- dla najlepszego zespołu polskiego,
- dla najlepszego zespołu zagranicznego,
- dla najlepszego zespołu młodzieżowego,
- dla najlepszego zespołu z powiatu bielskiego,
- dla najlepszego kapelmistrza konkursu,

Przewidywana pula nagród w konkursach wynosi 15 000 PLN.

Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.
Jury ma prawo do innego, niż przewiduje regulamin, podziału nagród.
Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Karta zgłoszenia - ZŁOTA TRĄBKA 2023 (doc.) - kliknij, aby pobrać


Biuro Festiwalu:
DOM KULTURY W KOZACH
ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy
woj. Śląskie
tel.: +48 33 817 42 32
www.zlotatrabka.pl , e-mail: festiwal@dk.kozy.pl
Wyniki XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2022

2022-06-06

 

PROTOKÓŁ JURY

Konkursu Estradowego

XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica 4-5 czerwca 2022 r.

 

Bielsko-Biała, 4 czerwca 2022 r.

Jury Konkursu Estradowego w składzie:

dr hab. Jan Borowski – profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dyrygent Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor

Andrzej Kucybała – dyrygent, pedagog, menadżer, były wieloletni dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

Piotr Żółty – sekretarz Jury

Oceniano: intonację, interpretację, dobór repertuaru, stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, kreatywność i ogólny wyraz artystyczny.

Po wysłuchaniu pięciu orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego „Online” w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące dyplomy:

BRĄZOWY DYPLOM (65 punktów) otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy OSP w Dzwono-Sierbowicach, Kapelmistrz Karol Skóra

SREBRNY DYPLOM (76  punktów) otrzymuje Orkiestra OSP Chocznia, Kapelmistrz Mateusz Woźniak

SREBRNY DYPLOM (87  punktów) otrzymuje Miejska Orkiestra Dęta z Suchej Beskidzkiej, Kapelmistrz Sławomir Pacholski

ZŁOTY DYPLOM (91 punktów) otrzymuje Rymanowska Orkiestra Dęta z Rymanowa, Kapelmistrz Mieszko Szybka

ZŁOTY DYPLOM (96 punktów) oraz nagrodę dla najlepszego zespołu festiwalowego „online” otrzymuje Wielka Orkiestra Młodych Muzyków z Oświęcimia, Kapelmistrz Przemysław Drabczyk

2. Po wysłuchaniu pięciu orkiestr zgłoszonych do Konkursu Estradowego w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące dyplomy i nagrody:

W kategorii A - Orkiestry Dęte:

Nagrodę Wójta Gminy Jasienica dla najlepszego kapelmistrza Konkursu Estradowego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymuje Mariusz Płonka kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Polanka Wielka.

BRĄZOWY DYPLOM (61 punktów) otrzymuje Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Kapelmistrz Władysław Michura,

BRĄZOWY DYPLOM (73 punkty) otrzymuje Lakiteleki Tűzoltózenekar, Kapelmistrz Ferenc Szőke

SREBRNY DYPLOM (82  punkty) otrzymuje Orkiestra Dęta OSP Miedźno, Kapelmistrz Miłosz Janik

ZŁOTY DYPLOM (90 punktów) oraz nagrodzę pieniężną w wysokości 4000 zł otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice, Kapelmistrz Grzegorz Bizukojć

ZŁOTY DYPLOM (97 punktów), Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł otrzymuje Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka, Kapelmistrz Mariusz Płonka,

Jury pragnie podkreślić bardzo wysoki poziom artystyczny zespołów występujących na festiwalu. Na podkreślenie zasługuje również niezwykle życzliwe przyjęcie uczestników konkursu przez władze miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, gminy Kozy oraz gminy Jasienica.

Szczególne podziękowania Jury kieruje pod adresem dyrektora festiwalu Pana Krzysztofa Przemyka oraz dyrektora Domu Kultury w Kozach Pana Marka Małeckiego za niezwykle sprawną i profesjonalną organizację oraz wspaniałą atmosferę towarzyszącą temu wydarzeniu.

 

PROTOKÓŁ JURY

Konkurs Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego

XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA

Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica 4-5 czerwca 2022 r.

 

Kozy, 5 czerwca 2018 r.

Jury Konkursu Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego:

dr hab. Jan Borowski – profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dyrygent Chóru Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, dyrygent, aranżer i kompozytor

Andrzej Kucybała – dyrygent, pedagog, menadżer, były wieloletni dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej

Piotr Żółty – sekretarz Jury

1. Po wysłuchaniu jednego zespołu orkiestrowego w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego „Online” w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A – Orkiestry Dęte:

ZŁOTY DYPLOM (91 punktów) otrzymuje Rymanowska Orkiestra Dęta z Rymanowa, Kapelmistrz Mieszko Szybka

2. Po wysłuchaniu siedmiu zespołów orkiestrowych w Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „ZŁOTA TRĄBKA”, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

W kategorii A – Orkiestry Dęte:

Wyróżnienie dla Mażoretek Queen Step z Polanki Wielkiej - instruktor i choreograf Anna Dębska.

Nagrodę Domu Kultury w Kozach dla najmłodszego uczestnika festiwalu otrzymuje 9-letnia członkini zespołu Lakiteleki Tűzoltózenekar – Moszta Csenge.

Nagrodę Wójta Gminy Kozy dla najlepszego kapelmistrza o Puchar Starosty Belskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł otrzymuje Łukasz Jabcoń kapelmistrz Orkiestry Miasta Oświęcim.

Nagrodę dla najlepszego zespołu młodzieżowego otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice, Kapelmistrz Grzegorz Bizukojć.

BRĄZOWY DYPLOM (65 punktów) otrzymuje Orkiestra Dęta przy OSP Męcina, Kapelmistrz Władysław Michura,

BRĄZOWY DYPLOM (73 punkty) otrzymuje Lakiteleki Tűzoltózenekar, Kapelmistrz Ferenc Szőke,

SREBRNY DYPLOM (82 punkty) otrzymuje Orkiestra Dęta Strzebiń, Kapelmistrz Sławomir Kryś,

ZŁOTY DYPLOM (94 punkty) otrzymuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice, Kapelmistrz Grzegorz Bizukojć,

ZŁOTY DYPLOM (95 punktów) otrzymuje Orkiestra Miasta Oświęcim, Kapelmistrz Łukasz Jabcoń,

ZŁOTY DYPLOM (95 punktów) otrzymuje Orkiestra Dęta OSP Polanka Wielka, Kapelmistrz Mariusz Płonka,

ZŁOTY DYPLOM (97 punktów), Puchar Starosty Bielskiego wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5000 zł otrzymuje Parafialna Kamiliańska Orkiestra Dęta Tarnowskie Góry,  Kapelmistrz Olek König.

Jury pragnie podkreślić bardzo wysoki poziom artystyczny zespołów występujących na festiwalu. Na podkreślenie zasługuje również niezwykle życzliwe przyjęcie uczestników konkursu przez władze miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, gminy Kozy oraz gminy Jasienica.

Szczególne podziękowania Jury kieruje pod adresem dyrektora festiwalu Pana Krzysztofa Przemyka oraz dyrektora Domu Kultury w Kozach Pana Marka Małeckiego za niezwykle sprawną i profesjonalną organizację oraz wspaniałą atmosferę towarzyszącą temu wydarzeniu.
Oficjalny Plakat ZŁOTEJ TRĄBKI 2022

2022-05-19

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Ramowy program Festiwalu ZŁOTA TRĄBKA 2022

2022-04-27

 

Estrada w Parku Słowackiego przy BCK

godz. 11:00 – odprawa kapelmistrzów w BCK

Wspólne wykonanie Hymnu Festiwalu oraz utworu "Wiązanka Żołnierska" (nuty zostały przesłane zespołom).

godz. 15:30-16:30 – przemarsz orkiestr (Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej – ul. Cieszyńska – Rynek

– koncert połączonych orkiestr

– przemarsz orkiestr (Rynek – ul. Wzgórze – Plac Bolesława Chrobrego)

Estrada główna – plac targowy w Kozach (ul. Szkolna)

godz. 9:00 - seminarium dla Kapelmistrzów, spotkanie z Jurorami (Pałac Czeczów w Kozach)

godz. 10:45 - Odprawa Kapelmistrzów (Pałac Czeczów w Kozach)

godz. 11:15 - Parada orkiestr (ul. Szkolna – plac targowy)

Wspólne wykonanie Hymnu Festiwalu oraz utworu "Wiązanka Żołnierska" (nuty zostały przesłane zespołom)

Oficjalne rozpoczęcie Konkursu o Puchar Starosty Bielskiego

Szczegółowy program zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem Festiwalu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie w celu dostosowania ich do obowiązujących wytycznych i obostrzeń.